ДДД 2002 ООД – дезинфекция, дезинсекция и дератизация

DDD 2002 – при проблеми с инсекти, хлебарки, мравки, гризачи или други вредители, птици, дезинфекция, дезинсекция, дератизация, дезакаризация

IPM

Интегриран пест контрол – IPM

Интегрираният пест контрол акцентира върху проактивните и превантивни мерки в управлението на програмите за контрол на вредителите, като не изключва използването на традиционните химични методи, когато това е необходимо, но не се базира единствено върху тях в борбата с вредителите.

В основата на интегрирания пест контрол е познанието на биологията на вредителите, професионалния опит и  спазването на добрите практики по отношение на методите и средствата за борба с насекоми и гризачи.

Интегрираният пест контрол може да се прилага във всички сфери на човешката дейност.

Европейските изисквания за безопасност  налагат въвеждането на интегрирания пест контрол във всички дейности, където е необходимо да се минимизира използването на биоциди и да се гарантира отсъствието на вредители – болници, клиники, санаториуми, както и във всички обекти, свързани с производство, съхранение, дистрибуция и търговия с храни (цехове, ресторанти, кетъринг, кафенета, магазини, складове…).

Интегриран Пест Контрол в производството и търговията с храни

Интегрираният Пест Контрол е пререквизитно изискване за въвеждането на системата HACCP и добрите производствени и хигиенни практики, за да се гарантира по-висока сигурност и да се избегнат икономически загуби от замърсяване на храните.
Целта на IPM е поддържане на необходимата чистота на произвежданите продуктите, като се предотврати потенциалното замърсяване на съставните части, междинните продукти и готовия продукт от вредители.
Добрата производствена практика изисква не само поддържането на добро санитарно хигиенно състояние, но и елиминирането на местата за укритие и развитие на вредителите, както и създаване на ефективна бариера срещу навлизането им.

1. Основни изисквания към пест контрол операторите:1.1. Да индентифицират вредителите, определят тяхната активност и рисковите точки в производствените помещения и около тях.
1.2. Организиране и провеждане на адекватни мероприятия за елиминиране на вредителите.
1.3. Обучаване на персонала.
1.4. Предоставяне на информация за средствата и мерките, предприети от тяхна страна за контрол – като информацията за токсичност на препаратите, мерките за безопасност.
1.5. Да получават обратна информация за възникнали проблеми.

Пест контролът трябва да се прилага на всички етапи (особено ако става въпрос за критична точка) както вън, така и вътре: прием на стоки, производство, пакетиране,  складове, кухни, бани, съблекални, средства за транспорт…

Добрият външен вид и вкусовите качества  на един хранителен продукт не са вече единствените показатели за оценка на качеството му, трябва да осигурим и високи нива на сигурност и безопасност за здравето на потребителите.

Поради тези причини присъствието на вредители в производства на храни може да бъде сериозна опасност. Също така трябва да се има предвид, че в някои случаи неправилната употреба на биоциди също може да доведе до неприятни последици. Европейското законодателство в областта на храните изисква традиционните методи в борбата с вредителите да отстъпи място на интегрирания пест контрол.

Прилагането на интегрирания пест контрол изисква постоянство и  професионализъм.